:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 4 ตำบล บ้านเป้า

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)

 ชื่อ :  นายธีระ  ฤๅชา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 8486173
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 866115
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเป้า
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120 
 บุคลากร             25          คน
 ข้าราชการครู        25         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  425    คน : ก่อนประถม   60    คน
 ประถม  
365    คน : ม.ต้น -    คน : ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : กีฬาต้านยาเสพติด
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     16        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหญ้านาง สาขา โนนสังข์
 ชื่อ :
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                       คน
 ข้าราชการครู                 คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  7   คน : ก่อนประถม   -   คน
 ประถม   
7    คน : ม.ต้น   -    คน : ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหญ้านาง
 ชื่อ :
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                       คน
 ข้าราชการครู                 คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  283   คน : ก่อนประถม   38    คน
 ประถม  
245     คน : ม.ต้น   -   คน : ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนชาด

 ชื่อ :  ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์   แต่งผิว
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 0563270
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870444
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนชาด
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             4          คน
 ข้าราชการครู        4         คน
 พนักงานราชการ   -          คน
 ครูอัตราจ้าง          -         คน

 นักเรียนทั้งหมด  48       คน : ก่อนประถม    7    คน
 ประถม  
41   คน : ม.ต้น  -   คน : ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น :ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     11        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา

 ชื่อ :  ร้อยตรีสมศักดิ์  สีพิมพ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 2348775
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870361
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ : banprom@windowslive.com
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัวยข่า
 ตำบล  บ้านเป้า  อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               8        คน
 ข้าราชการครู         7        คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
1       คน
 นักเรียนทั้งหมด  129       คน : ก่อนประถม    23   คน
 ประถม  
106  คน : ม.ต้น   -   คน : ม.ปลาย   -      คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3         เครื่อง
     
 

พัฒนาและนำเสนอโดย ทีมงาน ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1930 ถึง 2 
webmaster :
chaiyaphum2@hotmail.com