:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 6 ตำบล บ้านหัน

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนบ้านหัน
 ชื่อ :  นายพงศ์สุริยัน  ภาวสิทธิ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 6605417
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 863099
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            13           คน
 ข้าราชการครู      13           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  163   คน : ก่อนประถม    24     คน
 ประถม  
139     คน : ม.ต้น -   คน : ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    7         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอน - นกเอี้ยงเก่า
 ชื่อ :  นายวันชาติ   ดนเสมอ
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 - 476552
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870423
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนมะค่าง
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               10        คน
 ข้าราชการครู         10        คน
 พนักงานราชการ       
      คน
 ครูอัตราจ้าง             
      คน
 นักเรียนทั้งหมด   160   คน : ก่อนประถม   37   คน
 ประถม  
123     คน : ม.ต้น  -    คน : ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      33       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง

 ชื่อ :  นายสุรเศรษฐ์  ชีวยะพันธ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 9979463
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 822750
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ : surasate@thaimail.com
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             18          คน
 ข้าราชการครู       18          คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  362   คน : ก่อนประถม    56    คน
 ประถม  
224    คน : ม.ต้น  82   คน : ม.ปลาย    -    คน
 โครงการดีเด่น : เรียนรู้งานอาชีพอยู่อย่างเพียงพอคู่
                       คุณธรรม

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      20       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

 ชื่อ :  นายโชคชัย  ศรีทอง
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 -3025851
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 025393
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  chokchai 9942@yahoo.com
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาไฮ
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            10           คน
 ข้าราชการครู       10          คน
 พนักงานราชการ    
         คน
 ครูอัตราจ้าง          
         คน
 นักเรียนทั้งหมด  209    คน : ก่อนประถม    40   คน
 ประถม  
169  คน : ม.ต้น -   คน : ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น :จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านตลาดอุดมวิทย์

 ชื่อ :   นายวิเวก   ศิลมั่น
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 9614114
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 863090
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ : wiweg_51@hotmail.com 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านตลาดทราย
 เลขที่400 ตำบล บ้านหัน อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
 บุคลากร              11         คน
 ข้าราชการครู        10         คน
 พนักงานราชการ     
        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  112     คน : ก่อนประถม    9  คน
 ประถม  
103   คน : ม.ต้น  -   คน : ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  สาลิกาวิทยา
 ชื่อ :  นายวิชัย  สมคำศรี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 0722455
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870261
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนกเอี้ยงใหม่
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ เกษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร          2             คน
 ข้าราชการครู    2             คน
 พนักงานราชการ 
-            คน
 ครูอัตราจ้าง       
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด   12    คน : ก่อนประถม    -    คน
 ประถม  
12     คน : ม.ต้น -    คน : ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :       -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       2      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโสกคลอง

 ชื่อ : นายอำพล   สลับแก้ว
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080 - 4875178
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870359
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านหัน     อำเภอ กษตรสมบูรณ์  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด  14   คน : ก่อนประถม   -     คน
 ประถม  
14   คน : ม.ต้น   -  คน : ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น : เรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     2        เครื่อง
     
 

พัฒนาและนำเสนอโดย ทีมงาน ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1930 ถึง 2 
webmaster :
chaiyaphum2@hotmail.com