บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
บ้านส้มกบ
บ้านหนองบัวพรม
บ้านหนองพีพ่วน
บ้านเหล่ากาดย่า
บ้านโคกงาม
บ้านดงพอง
พระธาตุหนองสามหมื่น
บ้านโนนหินลาด - กุดกว้าง