บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
บ้านหัวโสก
บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
บ้านโปร่ง
บ้านห้วยแก้ว
บ้านท่าเริงรมย์
บ้านโนนสลวย
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
บ้านห้างสูง
บ้านดอนไก่เถื่อน
บ้านดงเมย
ฉิมพลีมา
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
บ้านโนนข่า