ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

262

โรงเรียน
ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
168
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
257
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
45
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

79

ครูและบุคลากร

สนง.
79
รร.
0
นักเรียน : ครู
Warning: Division by zero in /home/chaiya17/domains/chaiyaphum2.go.th/public_html/bigdata/index.php on line 431 0 : 1
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

0

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-6
คิดเป็น
-1%
ดูข้อมูล

2,460

ห้องเรียน
12
ดูข้อมูล

31,836

นักเรียน
-769
นักเรียน : ห้อง
13 : 1
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
6,151
-98
นร.ประถมศึกษา
22,642
-622
นร.ม.ต้น
2,991
-44
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 213 /81%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 44 /17%
ประถมศึกษา 4 /2%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 168 /64%
ขนาดกลาง 91 /35%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 168 /64%
ขนาดที่ 2 56 /21%
ขนาดที่ 3 25 /10%
ขนาดที่ 4 10 /4%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายมนัส เจียมภูเขียว
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์
  • นายเลิศพงศ์  ไปนาน
  • นางศุภลักษณ์ ไปนาน
  • นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม
  • นายสานิต  ต่ออำนาจ
ภูเขียว

71 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แก้งคร้อ

57 โรงเรียน

ดูข้อมูล
คอนสาร

39 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ดูข้อมูล
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07