กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชย.๒

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
ระบบ e-Office
บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศน.
ขอบข่ายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
ลงนามสมุดเยี่ยม/ฝากข้อความ
เว็บไซต์สารสนเทศโรงเรียนในเขตฯ
เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ
   


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ร.ร.บ้านแก้ง-โนนส้มกบ        
ร.ร.บ้านยางคำวิทยา   
ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้องหนองไผ่    
ร.ร.บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาฯ)
ร.ร.บ้านนาดี   
ร.ร.บ้านนาหนองทุ่ม    
ร.ร.บ้านหนองกุง   
ร.ร.บ้านกุดหัวช้าง   
ร.ร.บ้านโนนเขวา      
ร.ร.เกษตรศิลปวิทยา   
ร.ร.ไตรมิตรพิทยา     
ร.ร.บ้านนาแก         
ร.ร.บ้านหนองผักหลอด        
ร.ร.บ้านม่วง อ.คอนสาร       
ร.ร.ศาลาสามัคคี    
ร.ร.บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  


รอง ผอ.สพป.ชย.๒
นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒


ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางสาวมยุรี  เหมือนพันธุ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

   

    

 

  

             
  

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์  

 
   
...............................................................................................................................................................    
เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)    
...............................................................................................................................................................    
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)      
...............................................................................................................................................................    
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)    
...............................................................................................................................................................    
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)
   
...............................................................................................................................................................    
มาเลเซีย (Malaysia)    
...............................................................................................................................................................    
สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
   
...............................................................................................................................................................    
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
   
...............................................................................................................................................................    
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
   
...............................................................................................................................................................    
ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
   
...............................................................................................................................................................    
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
   

   
   
...............................................................................................................................................................    
เพลงประจำอาเซียน     
...............................................................................................................................................................    
VDO เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย      
...............................................................................................................................................................    
VCO การ์ตูนท่องโลกอาเซียน    

   
   
....................................................................................................   ....................................................................................................
กระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงศึกษาธิการ
....................................................................................................   ....................................................................................................
กรมการกงสุลไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
....................................................................................................   ....................................................................................................
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน
....................................................................................................   ....................................................................................................
สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
ติดตามความเคลื่อนไหวอาเซียน

   
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๒  
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชุดที่ ๒  
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๒  
.................................................................................................... .........................................................................................................  
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
   
....................................................................................................    
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
....................................................................................................    
ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    

 


  - เฉลยสังคมฯ - เฉลยวิทย์
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและภาษาอังกฤษ
  - เฉลยสุขศึกษาฯ - เฉลยอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
  - เฉลยไทย - เฉลยคณิตฯ
รายวิชาการงานอาชีพฯและศิลปะ
  - เฉลยการงานฯ - เฉลยศิลปะ
กระดาษคำตอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ
   
         

ข้อสอบ ชุด 61A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 61B กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62B กระดาษคำตอบ
เฉลยข้อสอบ 61A

พยากรณ์อาอาศประจำวัน

สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับ ๑๖ ธ.ค..๒๕๕๕