:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 1  ตำบล ช่องสามหมอ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ศรีแก้งคร้อ

 ชื่อ :  ดร.ประภาส   กองจันทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 3890082
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 882911
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านศรีพัฒนา
 ตำบล ช่องสามหมอ  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             42      คน
 ข้าราชการครู       41      คน
 พนักงานราชการ    
-        คน
 ครูอัตราจ้าง          
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด  980    คน : ก่อนประถม   121    คน 
 ประถม  
859   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : อุทยานต้นไม้คลายโลกร้อน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     20     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
 ชื่อ :  นายสุรพงษ์   นิ่มสนิท
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 7789855
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 882743
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแก้งอรุณ
 เลขที่ 1150 ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            61           คน
 ข้าราชการครู      56           คน
 พนักงานราชการ    
5           คน
 ครูอัตราจ้าง          
          คน
 นักเรียนทั้งหมด  1,014  คน : ก่อนประถม   62  คน 
 ประถม  
657  คน ม.ต้น  295  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนดีใกล้บ้าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    185         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองแสงวิทยา

 ชื่อ :  นายคงฤทธิ์  ภิรมย์กิจ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 8721552
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 882037
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแสง
 ตำบล ช่องสามหมอ   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            9           คน
 ข้าราชการครู      9           คน
 พนักงานราชการ    
-            คน
 ครูอัตราจ้าง          
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด  152   คน : ก่อนประถม  37   คน 
 ประถม  
115   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     12        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองไฮ

 ชื่อ :   นายโยธิน เจริญสุข 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
082-1470199
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870530
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองไฮ
 ตำบล ช่องสามหมอ   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              5         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  66   คน : ก่อนประถม  8   คน 
 ประถม  
58  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    6         เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2