:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 2  ตำบล  หนองไผ่

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านซำมูลนาก

 ชื่อ :  นายละมร   สิงห์ชัยภูมิ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 9173961
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 880118, 
044 - 052675
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านซำมูลนาก
 ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               16       คน
 ข้าราชการครู         16        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  197     คน : ก่อนประถม   33   คน 
 ประถม  
119   คน ม.ต้น 85  คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น : หนูสู้ชีวิต
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    20         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสระแต้

 ชื่อ :  นางจันทิวา   งวดชัย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   087 - 9621098
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870531
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสระแต้
  ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        3         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  52    คน : ก่อนประถม   14  คน 
 ประถม  3
8    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : อ่านเสริมเติมให้เต็ม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองสามขา

 ชื่อ : นางวิลาวรรณ   อัทธ์แมน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   080 - 3552455
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870528
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองขา
 ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             3        คน
 ข้าราชการครู       3         คน
พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง         
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  33   คน : ก่อนประถม    8   คน 
 ประถม   
25    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :ธนนาคารออมคำ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      9       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนคูณ
 ชื่อ :  นายสมบัติ   สมบัติหอม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 6266061
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870382
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนคูณ
  ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              4         คน
 ข้าราชการครู         2        คน
 พนักงานราชการ     
1        คน
 ครูอัตราจ้าง           
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด   22  คน : ก่อนประถม   8   คน 
 ประถม   1
4    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแกหนองโน

 ชื่อ :  นายพิชิต  โคตรมา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 2655237
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870220
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   135    คน : ก่อนประถม   27  คน 
 ประถม   
108    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโปร่ง
 ชื่อ :  ว่าที่ร้อยโทภิญโญ   คำศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 0539859
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870187
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโปร่ง
 ตำบล หนองไผ่  อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              4         คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ    
2         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด    43   คน : ก่อนประถม   8  คน 
 ประถม   
35  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -     คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     2        เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2