:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 3  ตำบล  นาหนองทุ่ม

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาหนองทุ่ม

 ชื่อ :  นายประเสริฐ   จิตรเกาะ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
089-9918954
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044-883178-9
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนรัง
ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            18           คน
 ข้าราชการครู      18           คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  353   คน : ก่อนประถม   14    คน 
 ประถม  
339   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย      คน
 โครงการดีเด่น :คนดีศรีนาหนองทุ่ม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     30        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาแก

 ชื่อ :  นายบุญเถา บุราณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
080-1716647
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 883103
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาแก
 ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             25          คน
 ข้าราชการครู       19          คน
 พนักงานราชการ    
         คน
 ครูอัตราจ้าง          
         คน
 นักเรียนทั้งหมด   381   คน : ก่อนประถม   42   คน 
 ประถม  
339  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -      คน
 โครงการดีเด่น : ยุวทูตความดี ครูสอนพ่อแม่เสริม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    75         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนกเขาทอง
   ชื่อ :  นายถวิล สร้างนา    
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
083-3865087
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870163
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                 4      คน
 ข้าราชการครู           4      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด    79   คน : ก่อนประถม   4   คน 
 ประถม  
75  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   - คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกล่าม

 ชื่อ :  นายสำราญ   เสือสาวะถี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 9455488
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870124
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกล่าม
ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            10          คน
 ข้าราชการครู                 คน
 พนักงานราชการ       
        คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด  109   คน : ก่อนประถม  30   คน 
 ประถม  
79   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนวิถีพุธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      14       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกงาม

 ชื่อ :  นายเฉลิมพล   น้อยลา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086 - 2644184
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870371
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกงาม
 ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด  67   คน : ก่อนประถม   10  คน 
 ประถม  5
7   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :วิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงพอง

 ชื่อ :  นายไกรศักดิ์  พิมล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   084 - 4738738
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870139
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดงพอง
ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร          3           คน
 ข้าราชการครู     3            คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   26   คน : ก่อนประถม   2   คน 
 ประถม   
24   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย    -  คน
 โครงการดีเด่น :  โครงการอ่านเขียนเรียนไทย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     2        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองรวก

 ชื่อ :   นายธวัชชัย แตงกระโทก
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-2479905
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 883237
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองรวก
 ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             9           คน
 ข้าราชการครู       7            คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
1           คน
 นักเรียนทั้งหมด  119   คน : ก่อนประถม   34  คน 
 ประถม 
 85    คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   - คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมสุขภาพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   10          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองไผ่ล้อม

 ชื่อ :  นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 251- 0711
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    044 - 870370
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองไผ่ล้อม
 ตำบล นาหนองทุ่ม  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร          11             คน
 ข้าราชการครู    10           คน
 พนักงานราชการ  
1           คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  189   คน : ก่อนประถม   43  คน 
 ประถม 
 146    คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   - คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2