:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 4  ตำบล  โคกกุง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแวง
 ชื่อ :  นายวุฒิชาติ  วิลาศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 0716253
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 -870358
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแวง
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร          14             คน
 ข้าราชการครู    11             คน
 พนักงานราชการ   
2          คน
 ครูอัตราจ้าง         
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด   212   คน : ก่อนประถม   26   คน 
 ประถม  
125  คน ม.ต้น  61  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      17       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกกุง

 ชื่อ :  นายสมัย   ชัยอาวุธ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083 - 3704763
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 131093
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกกุง
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               26        คน
 ข้าราชการครู         24       คน
 พนักงานราชการ       
1      คน
 ครูอัตราจ้าง             
1      คน
 นักเรียนทั้งหมด   406      คน : ก่อนประถม  65  คน 
 ประถม 
 239   คน ม.ต้น  102  คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น : รั้วสาวอาคารสวย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเซียมป่าหม้อ

 ชื่อ :  นายบุญมี   นุตาดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 2452505
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870137
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านป่าหม้อ
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร            15           คน
 ข้าราชการครู      12           คน
 พนักงานราชการ    
3           คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   199  คน : ก่อนประถม  30  คน 
 ประถม 
96   คน ม.ต้น  73  คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น : ตู้นิทานคนเก่ง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     9        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านตลุกหิน
 ชื่อ :  นายคำปาน ชัยชนะ  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-7094849
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870148
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                4       คน
 ข้าราชการครู          4       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  83   คน : ก่อนประถม   26   คน 
 ประถม  
57    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโปร่งสังข์
 ชื่อ :  นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2618546
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870190
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                4       คน
 ข้าราชการครู          4       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   36   คน : ก่อนประถม  9  คน 
 ประถม  
27   คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองม่วงบำรุง

 ชื่อ :  นายประดิษฐ์ หีบปัสสา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
  081-0745672  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870238
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านม่วง
 ตำบล  โคกกุง   อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด  ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  50   คน : ก่อนประถม   11   คน 
 ประถม  
39  คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   5          เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2