:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 5  ตำบล  หนองขาม

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนงิ้วงาม

 ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ ประดับเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
089-5155392
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านงิ้วงาม
 ตำบล หนองขาม   อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             14          คน
 ข้าราชการครู       14          คน
 พนักงานราชการ     
-          คน
 ครูอัตราจ้าง           
        คน
 นักเรียนทั้งหมด  136   คน : ก่อนประถม  7   คน 
 ประถม 
94  คน ม.ต้น 35  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     11        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองช้างเอก

 ชื่อ :  นายนัธวุฒิ   สมศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.1
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
095-4171416
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870224
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล หนองขาม   อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        3         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   41  คน : ก่อนประถม 12  คน 
 ประถม  
29  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น : สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณ
                       ลักษณะอันพึ่งประสงค์

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองขาม

 ชื่อ :  นายประวิทย์   ต่อพล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
098-4164556
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870380
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองขาม
 ตำบล หนองขาม   อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              6         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ    1         คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   61  คน : ก่อนประถม  -  คน 
 ประถม  
61  คน ม.ต้น   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  ส่งเสริมวิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     14        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
   ชื่อ :  นายร่วม  ค้าเจริญ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087 - 2519924
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870357
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแห้ว
 ตำบล หนองขาม   อำเภอ แก้งคร้อ   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร          6          คน
ข้าราชการครู     6            คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง        
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  89  คน : ก่อนประถม  11 คน 
 ประถม 
78  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :  การเรียนการสอนโดยเน้น ICT
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       7     เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2