:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 6  ตำบล  ท่ามะไฟหวาน , บ้านเก่าย่าดี

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่ามะไฟหวาน
 ชื่อ :  นายวิสันต์  คำสีหา 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-0731380
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 132531
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านท่ามะไฟหวาน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                12       คน
 ข้าราชการครู           12      คน
 พนักงานราชการ        
     คน
 ครูอัตราจ้าง              
     คน
 นักเรียนทั้งหมด  236  คน : ก่อนประถม  52  คน 
 ประถม  
184   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านยางคำวิทยา

 ชื่อ :  นายสุวิทย์ ยอดสละ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
083-3705543
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870193
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านยางคำ
ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   58  คน : ก่อนประถม  18  คน 
 ประถม  
40  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   คน
 โครงการดีเด่น :พัฒนาทักษะกีฬา
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านทุ่งคำหลวง

 ชื่อ :  นายชัยสิทธิ์   คุณอุดม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  088 - 5824915
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870159
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านทุ่งคำหลวง
ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร           1            คน
 ข้าราชการครู     1            คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง        
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  41  คน : ก่อนประถม   11  คน 
 ประถม  
30  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    2         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดโง้งดงสวรรค์

 ชื่อ : นายชาญวิทย์   ทองนาค
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 085 - 2070988
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870554
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  - 
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดโง้ง
 ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             25        คน
 ข้าราชการครู        22       คน
 พนักงานราชการ    
3         คน
 ครูอัตราจ้าง     
      -         คน
 นักเรียนทั้งหมด   476     คน : ก่อนประถม    74   คน 
 ประถม  
242     คน ม.ต้น  160  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :ห้องสมุดมีชีวิต ,วัยใส่ใฝ่ธรรม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     15        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่าทางเกวียน

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870154
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านท่าทางเกวียน
 ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            5          คน
 ข้าราชการครู       1         คน
 พนักงานราชการ   
1         คน
 ครูอัตราจ้าง        
3         คน
 นักเรียนทั้งหมด   32  คน : ก่อนประถม  4  คน 
 ประถม 
 28  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองพีพ่วน

 ชื่อ :  นายพรชัย ข่าขันมะลี 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2426393
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870237
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                  9     คน
 ข้าราชการครู            9     คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  138  คน : ก่อนประถม   43  คน 
 ประถม 
95  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870146
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านด่านเจริญ
 ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  48  คน : ก่อนประถม   14  คน 
 ประถม  
34   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเก่าวิทยานุกูล

 ชื่อ :  นายไพรทูล  กูดซ้าย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
087-2401582
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 822812
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเก่าย่าดี
 ตำบลท่ามะไฟหวาน  อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             15          คน
 ข้าราชการครู        12         คน
 พนักงานราชการ      
2        คน
 ครูอัตราจ้าง            
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด  246   คน : ก่อนประถม   35  คน 
 ประถม 
137  คน ม.ต้น 74  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : ยุวเกษตรในโรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    11         เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2