:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 7 ตำบล  หลุบคา

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหลุบคา

 ชื่อ :   นายสมโภชน์  งามประเสริฐ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 7700939
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 -822807
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหลุบคา
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             13          คน
 ข้าราชการครู       13          คน
 พนักงานราชการ     
-       คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   114  คน : ก่อนประถม  10  คน 
 ประถม  
63  คน ม.ต้น  41  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :ส่งเสริมการใช้สื่อ Computer
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     20        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านภูดินหินกอง

 ชื่อ :  นายสงัด   คำเรืองศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 17896115
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870388
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ : sangad_6190
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านภูดิน
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร               15        คน
 ข้าราชการครู         14        คน
 พนักงานราชการ      
1      คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   176  คน : ก่อนประถม  24  คน 
 ประถม  
105  คน ม.ต้น  47  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : เกษตรพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   20          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโสกหว้าโนนหอม
 ชื่อ :  นายเวช นามบุดดี 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2470882
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870390
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
บุคลากร                9      คน
 ข้าราชการครู         9      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง           
       คน
 นักเรียนทั้งหมด    143     คน : ก่อนประถม       43     คน 
 ประถม   100    คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกไพรวัน

 

 ชื่อ :  นายสมหมาย   โพธิ์จักร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   086 - 2610705
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870387
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกไพรวัน
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             3          คน
 ข้าราชการครู       3         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  45  คน : ก่อนประถม 7  คน 
 ประถม  
38  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : เรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเลิงทุ่ม
 ชื่อ :  นายเทพ อุดม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
084-4623077
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                 4      คน
 ข้าราชการครู           4      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด    53     คน : ก่อนประถม      11     คน 
 ประถม   42    คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเหล่ากาดย่า

 ชื่อ :   นางวัชรา รูปชัยภูมิ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-7894730
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเหล่ากาดย่า
 ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                 3      คน
 ข้าราชการครู           3      คน
 พนักงานราชการ        
-     คน
 ครูอัตราจ้าง              
-     คน
 นักเรียนทั้งหมด  40  คน : ก่อนประถม   5  คน 
 ประถม  
35   คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนจิ๋วผลงานแจ๋ว จาก สพฐ.ปี 51
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      13       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  โนนศิลาเหล่าเกษตร

 ชื่อ :  นายวิรัช   ปร๋อกระโทก
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :    089 - 9487119
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870386
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนศิลา  
  ตำบล หลุบคา   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร              4         คน
 ข้าราชการครู        4         คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง       
  -          คน
 นักเรียนทั้งหมด   32     คน : ก่อนประถม  7  คน 
 ประถม  
25  คน :  ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :ดอกไม้ใบบาง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2