:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 8  ตำบล หนองสังข์

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองปลามันหนองไร่

 ชื่อ :  นายสมัย ข่าขันมะลี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
081-0478823
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870234
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองปลามัน
 ตำบล  หนองสังข์     อำเภอ แก้งคร้อ    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร             4          คน
 ข้าราชการครู       4         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   73      คน : ก่อนประถม    23    คน 
 ประถม  
50    คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ออมทรัพย์ครูนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    2       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านหนองสังข์

 ชื่อ :   นายกาญจน์  ฐานคร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 9172483
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  
044-130300
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองสังข์
 ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              10         คน
 ข้าราชการครู        10         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  200    คน : ก่อนประถม    38     คน 
 ประถม  
162   คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย       คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      13       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านหนองหญ้าปล้อง

 ชื่อ : นายวันลบ  พันธ์ศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
086-2344524
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870384
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  51     คน : ก่อนประถม    22       คน 
 ประถม   
29   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย  -      คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ครูพากเพียร
                       การสอน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       4      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  โคกม่วงศึกษา
 ชื่อ :   นางสุดารัตน์  ผ่านพูล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :     
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   
044-870102
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกม่วง
 ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร              1         คน
 ข้าราชการครู        1         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   39      คน : ก่อนประถม    7      คน 
 ประถม  
32     คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย     -      คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านก่าน
 ชื่อ : นายอุทิศ   ตราปราบ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 2820006
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870553
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านก่าน
 ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                  9     คน
 ข้าราชการครู            9     คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด    158     คน : ก่อนประถม     44    คน 
 ประถม   114    คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองพอก
 ชื่อ : นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
080-3357757
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร               6        คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด     119    คน : ก่อนประถม     30    คน 
 ประถม   89    คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านหนองศาลาป่าชาด
 ชื่อ :  นายเชาว์ บำขุนทด  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   
089-9415010
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044-870356
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                11       คน
 ข้าราชการครู          11       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด     206    คน : ก่อนประถม      42   คน 
 ประถม    164   คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองแต้วรวิทย์
 ชื่อ :  นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
087-2599076, 087 - 225281
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870264
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
ตำบล  หนองสังข์   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36120
 บุคลากร                 4      คน
 ข้าราชการครู           4      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด    75     คน : ก่อนประถม     18    คน 
 ประถม    57   คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2