:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาแก้งคร้อ 9  ตำบล  บ้านแก้ง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกสูง - วังศิลา

 ชื่อ :  นายเกษม   ลุ้มร้อย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 7907643
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกสูง
  ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                10       คน
 ข้าราชการครู            9       คน
 พนักงานราชการ        
1       คน
 ครูอัตราจ้าง              
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  129  คน : ก่อนประถม  33   คน 
 ประถม 
96  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : คุณธรรมนำชีวีมีสุข
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านแก้ง - โนนส้มกบ

 ชื่อ :  นายสมัต   อาบสุวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   087 - 8795757
 โทรศัพท์สถานศึกษา :     -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแก้ง
 ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             12          คน
 ข้าราชการครู       11         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  222   คน : ก่อนประถม  51  คน 
 ประถม  
171   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ตระกร้อสู่ความเป็นเลิศ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   25          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสะอาด

 ชื่อ :   นายประพันธ์  คงอุ่น
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-8805409
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870369
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนสะอาด
  ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร            8           คน
 ข้าราชการครู      8           คน
 พนักงานราชการ   -          คน
 ครูอัตราจ้าง        -           คน

 นักเรียนทั้งหมด   108     คน : ก่อนประถม  26  คน 
 ประถม  
82  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หว้านไพรสามัคคี

 ชื่อ :  นายบดินทร์  แก้วโนนตุ่น
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 - 4103279
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870267
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยหว้านไพร
  ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร          5             คน
 ข้าราชการครู    5             คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด    76     คน : ก่อนประถม  15           คน
 ประถม   6
1    คน ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงขีสะเดาหวาน

 

 ชื่อ :  นายจักรชัย  ตั้งพงษ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 2198825
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870138, 
044 - 870101
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดงขี
 ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร             3          คน
 ข้าราชการครู       3          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   48  คน : ก่อนประถม   13  คน 
 ประถม  3
 คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
 ชื่อ :  นายดิเรก อภิชาตรัตนชัย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-2823504
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-010187
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ แก้งคร้อ  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36150
 บุคลากร                 3      คน
 ข้าราชการครู           3      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   37  คน : ก่อนประถม   8   คน 
 ประถม   
29   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2