:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 1  ตำบล คอนสาร

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน : บ้านคอนสาร

 ชื่อ :  นายปกาศิต ปลั่งกลาง 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 4
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
094-2898243
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 876700
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านคอนสาร
 ตำบล คอนสาร  อำเภอ  คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140  
 บุคลากร            19           คน
 ข้าราชการครู      17           คน
 พนักงานราชการ    
2         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   332   คน : ก่อนประถม  38  คน 
 ประถม  209 
คน ม.ต้น 85 คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ไร่นา สวนผสม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     35        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านน้ำพุปางวัว

 ชื่อ :  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
083-0930191
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 876701
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านน้ำพุปางวัว
 เลขที่ 432 ตำบล คอนสาร  อำเภอ  คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140  
 บุคลากร             5          คน
 ข้าราชการครู       5          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง        
 -           คน
 นักเรียนทั้งหมด  40 คน : ก่อนประถม  5   คน 
 ประถม  35
  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : การปรับปรุงสภาพแวดล้อม น่าดู น่าอยู่ 
                       น่าเรียน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านคลองบอน

 ชื่อ :  นายอุปถัมภ์ วิชาหา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
096-5436159
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 876447
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านคลองบอน
 เลขที่ 87  ตำบล คอนสาร  อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         5        คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  56   คน : ก่อนประถม   14    คน 
 ประถม   42
   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    9         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2