ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงบัง

 ชื่อ :  นายสมควร  ตากลม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
080-7202579
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 876112
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดงบัง
 ตำบล ดงบัง    อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร            12           คน
 ข้าราชการครู      10           คน
 พนักงานราชการ    
1        คน
 ครูอัตราจ้าง          
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด  90   คน : ก่อนประถม  5   คน 
 ประถม 
46  คน ม.ต้น  39 คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   15          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหินรอยเมย
 ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-1858616
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
ตำบล ดงบัง    อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              4       คน
 ข้าราชการครู        4       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  40   คน : ก่อนประถม   13  คน 
 ประถม  
27   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านม่วง

 ชื่อ :  นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
090-0203691
 โทรศัพท์สถานศึกษา :     o44 - 870520
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านม่วง
 ตำบล ดงบัง    อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140 
 บุคลากร               10        คน
 ข้าราชการครู         10        คน
 พนักงานราชการ      
-         คน
 ครูอัตราจ้าง            
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  127   คน : ก่อนประถม  25    คน 
 ประถม 
102  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   17          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาบัว
 ชื่อ : นายชานนท์ ต่ออำนาจ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
081-3203261
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาบัว
  ตำบล ดงบัง    อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              8         คน
 ข้าราชการครู        8         คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   89  คน : ก่อนประถม  19  คน 
 ประถม  
70   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : เลี้ยงจิ้งหรีด เสริมรายได้ระหว่างเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2