:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 3  ทุ่งนาเลา

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาเกาะ

 ชื่อ :  นายทอง เต็มหลวง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  0
96-3239362
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 876693
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาเกาะ
 ตำบล ทุ่งนาเลา   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         8        คน
 พนักงานราชการ     
1        คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  150    คน : ก่อนประถม   30  คน 
 ประถม  
120   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านน้ำอุ่น
 ชื่อ :  นายปรีชา เต็มแสง  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089 - 7186591
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870173
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านน้ำอุ่น
 ตำบล ทุ่งนาเลา   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                 4      คน
 ข้าราชการครู           3      คน
 พนักงานราชการ       
-      คน
 ครูอัตราจ้าง             
1      คน
 นักเรียนทั้งหมด  57   คน : ก่อนประถม   11    คน 
 ประถม   
46    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  - คน
 โครงการดีเด่น : การเฝ้าระวังสุขภาพปากและฟัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    15         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาวงเดือน

 ชื่อ :  นายมนตรี แก้วกำมา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
080-1728344
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870517
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาวงเดือน
 ตำบล ทุ่งนาเลา   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              12         คน
 ข้าราชการครู          9       คน
 พนักงานราชการ      2       คน
 ครูอัตราจ้าง            1       คน

 นักเรียนทั้งหมด   264  คน : ก่อนประถม    59   คน 
 ประถม   
205  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย -     คน
 โครงการดีเด่น :ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านน้ำพุหินลาด

 ชื่อ :  นายมนตรี    สุดตะนา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-2155813
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 876544
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านน้ำพุหินลาด
 ตำบล ทุ่งนาเลา   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร            6           คน
 ข้าราชการครู      5           คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
1          คน
 นักเรียนทั้งหมด  109  คน : ก่อนประถม   31  คน 
 ประถม 
78   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนหัวนา

 ชื่อ :   นายมงคล น้อยศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-2137884
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 876692
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนหัวนา
 ตำบล  ทุ่งนาเลา  อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              7         คน
 ข้าราชการครู        7         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  107   คน : ก่อนประถม   26   คน 
 ประถม  
81   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย -     คน
 โครงการดีเด่น :       -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      7     เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2