:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 4  ตำบล ทุ่งพระ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านทุ่งพระ

 ชื่อ :  นายอุดม   มาลา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 9968112
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 823336
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดงป่าเปือย
 ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               14        คน
 ข้าราชการครู         12        คน
 พนักงานราชการ       
1      คน
 ครูอัตราจ้าง              
1     คน
 นักเรียนทั้งหมด  160   คน : ก่อนประถม  19  คน 
 ประถม  
71   คน ม.ต้น 68 คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   20          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้วยแก้ว

 ชื่อ : นายอุไร ศรีเจ๊ก
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-5740588
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               5      คน
 ข้าราชการครู         5      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  83    คน : ก่อนประถม   13   คน 
 ประถม   
70  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้วยไห

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080 - 1728344
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870565
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยไห
 ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             4          คน
 ข้าราชการครู       4          คน
 พนักงานราชการ   
-         คน
 ครูอัตราจ้าง         
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  47    คน : ก่อนประถม   8   คน 
 ประถม  
41   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น :อนุรักษ์ควายไทยและทำนาวืถีไทย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่าเริงรมย์

 ชื่อ :  นายต้น นครดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-8572106
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870348
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านท่าเริงรมย์
 ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             4         คน
 ข้าราชการครู       3          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด   49   คน : ก่อนประถม  8  คน 
 ประถม  
41     คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : เพาะเห็ดฟางเพื่ออาหารกลางวัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       4      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้วยทรายทอง

 ชื่อ :   นายสุกิจ ผมเพ็ชร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
088-5615030
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870243
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยทรายทอง
ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140 
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู       2         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   43   คน : ก่อนประถม    12    คน 
 ประถม  
31   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น :  สร้างงานสร้างอาชีพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ออป.19 (สวนป่าคอนสาร)

 ชื่อ :   ว่าที่ร้อยเอก จีระศักดิ์ แต่งผิว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-0563270
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870269
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสวนป่า
ตำบล ทุ่งพระ   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140 
 บุคลากร                6       คน
 ข้าราชการครู          5       คน
 พนักงานราชการ       
-      คน
 ครูอัตราจ้าง             
1      คน
 นักเรียนทั้งหมด  78    คน : ก่อนประถม   15  คน 
 ประถม  
62   คน ม.ต้น   -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
                      พอเพียง

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2