:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 5   ตำบล  ห้วยยาง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนห้วยยาง

 ชื่อ :  นายอรัญ   แก้งทอง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 9665783
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 129265
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้วยยางใหญ่
  ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             24          คน
 ข้าราชการครู       21          คน
 พนักงานราชการ     
        คน
 ครูอัตราจ้าง            
       คน
 นักเรียนทั้งหมด   368   คน : ก่อนประถม   57   คน 
 ประถม  
255   คน ม.ต้น  56   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   14           เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนอุดม

 ชื่อ :  สิบเอกจำเริญ   ศรีขลา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 4708652
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870550
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนอุดม
  ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                9       คน
 ข้าราชการครู          8       คน
 พนักงานราชการ       
1      คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  117   คน : ก่อนประถม   22   คน 
 ประถม  
95  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -     คน
 โครงการดีเด่น : ออมวันละน้อยตามริยพ่อ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองหล่มคลองเตย

 ชื่อ :  นายสุริยะ   ม่วงเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 9976016
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 810629
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านคลองเตย
 เลขที่ 13  ตำบล ห้วยยาง  อำเภอ  คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                27       คน
 ข้าราชการครู          21       คน
 พนักงานราชการ        5       คน
 ครูอัตราจ้าง              1       คน

 นักเรียนทั้งหมด    441    คน : ก่อนประถม  85  คน 
 ประถม 
283  คน ม.ต้น 71  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      47       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนเพิ่ม

 ชื่อ :  จ.ส.อ.สมพร  เต็มแสง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080-4849617
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนเพิ่ม
 ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร           10          คน
 ข้าราชการครู       9          คน
 พนักงานราชการ   
1          คน
 ครูอัตราจ้าง         
          คน
 นักเรียนทั้งหมด  136  คน : ก่อนประถม   35   คน 
 ประถม  
101   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : สหกรณ์ร้านค้า , ออมทรัพย์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     14        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านป่าว่าน
 ชื่อ :  นายผล   จำปาชน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086 - 0899215
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 823335
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านป่าผึ้ง
  ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               8        คน
 ข้าราชการครู         8        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   85  คน : ก่อนประถม   14   คน 
 ประถม  
71   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น :  กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
 ชื่อ :  นายผล   จำปาชน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086 - 0899215
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 823335
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านป่าผึ้ง
  ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  14   คน : ก่อนประถม    6   คน 
 ประถม   
8    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   3          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านปากช่องผาเบียด
 ชื่อ : นายชัยณรงค์  ปัดสา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081-7306530
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                9       คน
 ข้าราชการครู          9       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  126  คน : ก่อนประถม  21   คน 
 ประถม  
105     คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2