:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 6  ตำบล ทุ่งลุยลาย

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)
 ชื่อ : นายวีระ ชาติชำนาญ  085-0139900
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล  ทุ่งลุยลาย   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                20       คน
 ข้าราชการครู          20       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  366   คน : ก่อนประถม   71    คน 
 ประถม  
213   คน ม.ต้น  82  คน ม.ปลาย     คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองเชียงรอด

 ชื่อ :  นายไพบูรณ์ เถาว์พัน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
084-4743844
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870225
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเชียงรอดใต้
 ตำบล  ทุ่งลุยลาย   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              5         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  89   คน : ก่อนประถม   22   คน 
 ประถม  
67   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์        8     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านน้ำทิพย์

 ชื่อ :   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 7778031
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870172
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านน้ำทิพย์
  ตำบล  ทุ่งลุยลาย   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  34   คน : ก่อนประถม   11   คน 
 ประถม    
23  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองหญ้าโก้ง
 ชื่อ :
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล  ทุ่งลุยลาย   อำเภอ  คอนสาร   จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                1       คน
 ข้าราชการครู          1       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  20   คน : ก่อนประถม    2   คน 
 ประถม   
18   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :กองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมโครงการ
                      อาหารกลางวัน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2