:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 7   ตำบล  โนนคูณ

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนคูณ

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-2138758
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 086-4508133
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนคูณ
 ตำบล โนนคูณ   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร       14             คน
 ข้าราชการครู      10        คน
 พนักงานราชการ    
1        คน
 ครูอัตราจ้าง       
3           คน
 นักเรียนทั้งหมด  141   คน : ก่อนประถม   32  คน 
 ประถม  
109  คน ม.ต้น - คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโสกมะตูม
 ชื่อ : นายวีระจิตร วุ้นสีแซง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
081-2642117
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล โนนคูณ   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร              8         คน
 ข้าราชการครู        8         คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  118    คน : ก่อนประถม  21   คน 
 ประถม   
97    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนโจด
 ชื่อ :  นายพิรัช จำรัสแนว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
087-4354999
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870347
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนโจด
 ตำบล โนนคูณ   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             7          คน
 ข้าราชการครู        6         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  68  คน : ก่อนประถม   17  คน 
 ประถม   
51   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : คุณธรรมนำความรู้สู่งานศิลป์
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     8        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโจดกลาง
 ชื่อ :  นายทองคำ ศรีปัญญา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
085-7530629
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870585
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโจดกลาง
 ตำบล โนนคูณ   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             8          คน
 ข้าราชการครู        6         คน
 พนักงานราชการ    
2         คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  117   คน : ก่อนประถม   35   คน 
 ประถม  
82   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : โครงการธนาคารคนดี
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     9        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสง่า

 ชื่อ :  นายบุญสวน ทรงทาศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
088-3258917
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  086 - 4508126
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนสง่า
 ตำบล โนนคูณ   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             10          คน
 ข้าราชการครู         9          คน
 พนักงานราชการ      
-         คน
 ครูอัตราจ้าง            
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด  121    คน : ก่อนประถม    28   คน 
 ประถม  
93    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย    -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2