:: ข้อมลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาคอนสาร 8   ตำบล  ดงกลาง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงใต้

 ชื่อ : นายแมน  ถันชนนาง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
 083–4196515 
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870350
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดงใต้
 ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร            5           คน
 ข้าราชการครู      5           คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  71  คน : ก่อนประถม   8  คน 
 ประถม  
63  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : สหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงกลาง

 ชื่อ :  นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
088-3603013
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870351
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาบัว
 ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร             15          คน
 ข้าราชการครู       13          คน
 พนักงานราชการ     
        คน
 ครูอัตราจ้าง           
        คน
 นักเรียนทั้งหมด   172   คน : ก่อนประถม  32     คน 
 ประถม 
106   คน ม.ต้น  34   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    18         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดแคน
 ชื่อ :
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                1       คน
 ข้าราชการครู          1      คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   28   คน : ก่อนประถม   2   คน 
 ประถม   
26    คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกนกทา

 ชื่อ :  นายประหยัด ปาลินทร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
086-4591500
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870352
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ : prayad2505@hotmail
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกนกทา
 ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                 5      คน
 ข้าราชการครู           5      คน
 พนักงานราชการ        
-     คน
 ครูอัตราจ้าง              
-     คน
 นักเรียนทั้งหมด  68    คน : ก่อนประถม   14   คน 
 ประถม 
54    คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     7        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านท่าศาลา

 ชื่อ :  นายสมควร   ตากลม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   087 - 202579
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870156
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านท่าศาลา
ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร                 6      คน
 ข้าราชการครู           5      คน
 พนักงานราชการ       
-      คน
 ครูอัตราจ้าง             
1      คน
 นักเรียนทั้งหมด  98  คน : ก่อนประถม   18   คน 
 ประถม  
80  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย       คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   2          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองตากล้า

 ชื่อ :   นายสมเกียรติ แนวคำดี 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :
089-8458242
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870349
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองตากล้า
 ตำบล   ดงกลาง   อำเภอ คอนสาร  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140
 บุคลากร               6        คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  90   คน : ก่อนประถม   20  คน 
 ประถม   
70   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   20          เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2