:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 1  ตำบล  บ้านแท่น

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนแท่นประจัน

 ชื่อ : นายธนวัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080 - 333 - 2501
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 887130
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแท่น
 ตำบล  บ้านแท่น  อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           20        คน
 ข้าราชการครู     20        คน
 พนักงานราชการ    
-       คน
 ครูอัตราจ้าง          
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   408  คน : ก่อนประถม  79    คน 
 ประถม   
329  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  โรงเรียนวิถึพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     20      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านมอญ

 ชื่อ : นายสมเปลี่ยน  ชัยดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 7716549
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 886345
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านมอญ
 ตำบล บ้านแท่น   อำเภอ  บ้านมอญ    จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             8         คน
 ข้าราชการครู       7         คน
 พนักงานราชการ  
1          คน
 ครูอัตราจ้าง      
-             คน
 นักเรียนทั้งหมด   103   คน : ก่อนประถม  25   คน 
 ประถม  
78    คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : บ้านวัดโรงเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
                       นักเรียน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     9        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หัวนานคร

 ชื่อ : นายวิฑูรย์ อบมา 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 084-5174824
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 0 - 4487 -0268
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน : -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัวนานคร
 หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านแท่น  อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             6          คน
 ข้าราชการครู       6          คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง        
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด   116   คน : ก่อนประถม    39      คน 
 ประถม   7
7   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น : ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ , ศิลป์เพื่อชีวิต
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     16        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนคูณ

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 2823504
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870417
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนคูณ
หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านแท่น  อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร               2        คน
 ข้าราชการครู         2        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  47   คน : ก่อนประถม    9  คน 
 ประถม   
38    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :-
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาดี

 ชื่อ : นายสุชาติ เฮงสกุล 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 089-7197608
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 886332
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน : http://www.bannadee-s.ob.tc 
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาดีศรีสง่า
 ตำบล บ้านแท่น     อำเภอ บ้านแท่น   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           7        คน
 ข้าราชการครู     7         คน
 พนักงานราชการ      
-      คน
 ครูอัตราจ้าง      -            คน

 นักเรียนทั้งหมด   95  คน : ก่อนประถม  23   คน 
 ประถม   
72    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น : ธนาคารขยะ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       14      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองผักหลอด

 ชื่อ :  นายวัชชิระ กระพันเขียว 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-4188114
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 886346
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    
www.npl.ac.th  
 e - mail ผู้อำนวยการ putnpl@hotmail.com
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองผักหลอด
 ตำบล บ้านแท่น    อำเภอ บ้านแท่น   จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            14       คน
 ข้าราชการครู      12       คน
 พนักงานราชการ   
 2       คน
 ครูอัตราจ้าง          
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   152   คน : ก่อนประถม  21    คน 
 ประถม 
 106   คน ม.ต้น  25    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     15        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองบัว

 ชื่อ :  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080-7423447
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 886352
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองบัว
 ตำบล บ้านแท่น   อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร                 4      คน
 ข้าราชการครู           4      คน
 พนักงานราชการ       -      คน
 ครูอัตราจ้าง             -      คน

 นักเรียนทั้งหมด   65    คน : ก่อนประถม  18  คน 
 ประถม  
47   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น : โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    17      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านข่าเชียงพิน

 ชื่อ :  นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-2762169
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 886343
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านข่า
ตำบล บ้านแท่น   อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร              9        คน
 ข้าราชการครู        8        คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  149   คน : ก่อนประถม   28   คน 
 ประถม 
 121  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงการศึกษา
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    16       เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2