:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 2  ตำบล  สามสวน

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนหันนาสวรรค์

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 8763496
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870144
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาสวรรค์
ตำบล สามสวน  อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร                3       คน
 ข้าราชการครู          2       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
1       คน
 นักเรียนทั้งหมด   40     คน : ก่อนประถม  -   คน 
 ประถม   
40  คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    8         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหินลาด
 ชื่อ : นายนนทวัชร์  ภิญโญภาพ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083-3714585
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870416
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหินลาด
 ตำบล สามสวน  อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             6          คน
 ข้าราชการครู       5          คน
 พนักงานราชการ   
1          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   86      คน : ก่อนประถม   15  คน 
 ประถม  7
1  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : เลี้ยงปลาในบ่อดิน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    7         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
 ชื่อ : นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087-2555465
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองโดน
  ตำบล สามสวน  อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            13           คน
 ข้าราชการครู      12           คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   121  คน : ก่อนประถม   16  คน 
 ประถม  
78   คน ม.ต้น  27   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมรักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์  10      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหลุบค่าย
 

 

 ชื่อ : 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 - 2624024
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870241
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหลุบค่าย
 ตำบล  สามสวน  อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู        1         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด  39   คน : ก่อนประถม  7  คน 
 ประถม  3
2   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :        -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโจดโนนข่า

 ชื่อ :  นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-8244904
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 865008
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนข่า
 ตำบล  สามสวน  อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร          18             คน
 ข้าราชการครู    16             คน
 พนักงานราชการ   
2          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   273    คน : ก่อนประถม   48   คน 
 ประถม  
168  คน ม.ต้น  57   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : อ่านเขียนเรียนไทย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     28        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  สามสวนวิทยา

 ชื่อ :  นายสยาม คลังภูเขียว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  098-1059091
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 865109
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสามสวน
ตำบล  สามสวน  อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            19           คน
 ข้าราชการครู      19           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  270   คน : ก่อนประถม  50    คน 
 ประถม  
179    คน ม.ต้น  41 คน ม.ปลาย  - คน
 โครงการดีเด่น : ห้องสมุดชีวิต
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    30         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกสะอาด

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 - 4772990
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870103
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกสะอาด
 ตำบล  สามสวน  อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร              1         คน
 ข้าราชการครู        1         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   21  คน : ก่อนประถม  6   คน 
 ประถม  1
5   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   10          เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2