:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 3  ตำบล  สระพัง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสะเดาหนองไผ่

ชื่อ :  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   096-5435992
โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870505
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสะเดา
 ตำบล สระพัง   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           8           คน
 ข้าราชการครู       8          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด 110 คน : ก่อนประถม  9  คน 
 ประถม  
101  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       4      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ไตรมิตรพิทยา

ชื่อ :  นายชาญ คำป้อง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-4798118
โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 -870470
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนามั่ง
 ตำบล สระพัง   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             16          คน
 ข้าราชการครู       14          คน
 พนักงานราชการ     
2        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด 216 คน : ก่อนประถม   37  คน 
 ประถม  
145   คน ม.ต้น  34  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      12          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านถนนกลาง

ชื่อ :   นายราวิน สุริยันต์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-7162279
โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870471
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  rawin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านถนนกลาง
 ตำบล สระพัง   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            4           คน
 ข้าราชการครู       4          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด 69   คน : ก่อนประถม  12    คน 
 ประถม  
57   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย     คน
 โครงการดีเด่น :  เกษตรพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนายม

ชื่อ : นายจำนงค์ ศรีสามารถ   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  095-5324136
โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนายม
 ตำบล สระพัง   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           12            คน
 ข้าราชการครู       9            คน
 พนักงานราชการ   
3          คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด 127   คน : ก่อนประถม   15  คน 
 ประถม  
112   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย -    คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า
ชื่อ : นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  096-5435992
โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเสาเล้า
ตำบล สระพัง   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           1           คน
 ข้าราชการครู       1          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด - คน : ก่อนประถม   -    คน 
 ประถม  
 คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      2       เครื่อง


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2