:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 4 ตำบล  บ้านเต่า

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองเม็ก

 ชื่อ :  นายสุทัศน์  โพธิ์ศรีวังชัย 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-2230790
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870419
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเม็ก
 ตำบล บ้านเต่า    อำเภอ  บ้านแท่น   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร               16        คน
 ข้าราชการครู         11        คน
 พนักงานราชการ       
5        คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  231  คน : ก่อนประถม   44  คน 
 ประถม  
110   คน ม.ต้น  77  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหินลาดพัฒนา

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087 -2198825
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870329
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหินลาด
  ตำบล บ้านเต่า    อำเภอ  บ้านแท่น   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   63  คน : ก่อนประถม   11   คน      
 ประถม  52   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  เกษตรพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนดู่

 ชื่อ :  นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086-2620542
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870142
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :weerawat_ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนดู่
  ตำบล บ้านเต่า    อำเภอ  บ้านแท่น   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             6          คน
 ข้าราชการครู       6          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  99  คน : ก่อนประถม  29   คน 
 ประถม  
70  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
 ชื่อ : นายถนอม ทรายมูล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 082-1212215
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เ ตำบล บ้านเต่า    อำเภอ  บ้านแท่น   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร                6       คน
 ข้าราชการครู          6       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  69    คน : ก่อนประถม  15  คน 
 ประถม 
54   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแฝก

 ชื่อ :  นายนาวา ทองดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086-1702356
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870236
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแฝก
  ตำบล บ้านเต่า   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร                   3    คน
 ข้าราชการครู             3    คน
 พนักงานราชการ         
-    คน
 ครูอัตราจ้าง               
-    คน
 นักเรียนทั้งหมด  56   คน : ก่อนประถม  5   คน 
 ประถม  
51   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
                       โรงเรียน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     14        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านวังหิน

 ชื่อ :  นางดวงกมล สะอาดโฉม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  090-8363511
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านวังหิน
 ตำบล บ้านเต่า   อำเภอ  บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร             2        คน
 ข้าราชการครู       2         คน
 พนักงานราชการ   
-         คน
 ครูอัตราจ้าง         
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  37  คน : ก่อนประถม   4   คน 
 ประถม  
33   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   - คน
 โครงการดีเด่น :สิง่แวดล้อม ,พี่สอนน้อง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชัยชุมพลวิทยา

 ชื่อ :  นายประดิษฐ์  เจริญธรรม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-2769855
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 835145
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแสนสำราญ
 ตำบล บ้านเต่า   อำเภอ บ้านแท่น    จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร           13            คน
 ข้าราชการครู     13            คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   231   คน : ก่อนประถม   40  คน 
 ประถม  
115  คน ม.ต้น  114  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนวิถีพุทธ,อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
                      พื้นบ้าน

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    13         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2