:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาบ้านแท่น 5  ตำบล  หนองคู

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองคู

 ชื่อ :  นายสินธ์ สัตพันธ์ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-4747636
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองคู
 ตำบล หนองคู     อำเภอ บล้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร              15         คน
 ข้าราชการครู         15        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  224  คน : ก่อนประถม  39  คน 
 ประถม  
138  คน ม.ต้น  47  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    14         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองเรือ

 ชื่อ :  นายวัชระ อารี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-2487614
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเรือ
 ตำบล หนองคู     อำเภอ บล้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   190  คน : ก่อนประถม  49   คน 
 ประถม  
141  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองมะเกลือบำรุงวิทย์

 ชื่อ :  นายวันชัย งามสง่า
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  094-5169072
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870544
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนมะเกลือ
ตำบล หนองคู     อำเภอ บล้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            6         คน
 ข้าราชการครู      5         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด   79   คน : ก่อนประถม   12  คน 
 ประถม  
67   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -    คน
 โครงการดีเด่น :ส่งเสริมอาชีพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนเค็ง

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 084 - 4747636
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870328
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนเค็ง
 ตำบล  หนองคู   อำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร               4      คน
 ข้าราชการครู         4      คน
 พนักงานราชการ     
-       คน
 ครูอัตราจ้าง           
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด   62   คน : ก่อนประถม   13  คน 
 ประถม  
49  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :   เศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     9      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองดินดำ

 ชื่อ :  นายสาโรจน์ ขวาไทย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-5430108
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองดินดำ
 ตำบล  หนองคู  อำเภอ บ้านแท่น   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู      3          คน
 พนักงานราชการ   -          คน
 ครูอัตราจ้าง         -          คน

 นักเรียนทั้งหมด   52     คน : ก่อนประถม   12  คน 
 ประถม  40
  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย    -    คน
 โครงการดีเด่น : ศิษย์เก่าคืนสู่เย้า
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      3       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสะอาด

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 7426845
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870415
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนสะอาด
ตำบล  หนองคู  อำเภอ บ้านแท่น   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36180
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ   
1          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  45  คน : ก่อนประถม   15  คน 
 ประถม   
30    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      5     เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2