:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 1  ตำบล  ผักปัง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนดินแดง

 ชื่อ :  นายจิราวุธ   ปัดชาเขียว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  093-9837266
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 844170
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนดินแดง
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             5          คน
 ข้าราชการครู       5          คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  52     คน : ก่อนประถม    9    คน 
 ประถม  
43   คน ม.ต้น -    คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    14         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสลวย

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870316
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนสลวย
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง        
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด   24   คน : ก่อนประถม    8   คน 
 ประถม  
16    คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น : ธนาคารขยะรีไซเคิล
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ภูมิวิทยา

 ชื่อ : นายสุริยะ ชำนาญไพร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :    081-7253764
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 865127
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านผักปัง
ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               75        คน
 ข้าราชการครู         71        คน
 พนักงานราชการ       
2      คน
 ครูอัตราจ้าง             
2      คน
 นักเรียนทั้งหมด 1,659   คน : ก่อนประถม   166   คน 
 ประถม 
1,493  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     40        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
 ชื่อ : นายพัฒนพงษ์  ทักษะวิเรขะพันธ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 7303299
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 861051
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแข้
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              10         คน
 ข้าราชการครู         10        คน
 พนักงานราชการ      
       คน
 ครูอัตราจ้าง            
       คน
 นักเรียนทั้งหมด  188  คน : ก่อนประถม    38   คน 
 ประถม  
150   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    38         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :   บ้านหว้าทอง
 ชื่อ :  นายบุญมี  เดิมกระยอม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 0654621
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 844142
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองหว้า
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             10          คน
 ข้าราชการครู        10         คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   182   คน : ก่อนประถม   42   คน 
 ประถม  
140   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     24    เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนบ้านหนองเซียงซา

 ชื่อ :  นายนิยม  สิงห์ค้ำคูณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086 - 2255622
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 861110
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน : -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเซียงซา
  ตำบล ผักปัง   อำเภอ ภูเขียว     จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร     9              คน
 ข้าราชการครู     9        คน
 พนักงานราชการ   
-        คน
 ครูอัตราจ้าง     
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด  141   คน : ก่อนประถม   29  คน 
 ประถม  
112   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :  โรงเรียนวิถีพุทธ,โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนงาม

 ชื่อ :   นายนพดล ตลับแก้ว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   082-1029899
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 861010
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนงาม
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            5           คน
 ข้าราชการครู      5           คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   94   คน : ก่อนประถม    22   คน 
 ประถม   
72   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   10          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านพรมใต้พิทยาคาร
 ชื่อ :  นายทองใบ ก่อศิลป์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-2541693
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             3          คน
 ข้าราชการครู       3          คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  32   คน : ก่อนประถม   8   คน 
 ประถม  
24   คน ม.ต้น   -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองสองห้อง

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081 - 4711416
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870488
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนอง
สองห้อง
 ตำบล ผักปัง  อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        3         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
0         คน
 นักเรียนทั้งหมด  43   คน : ก่อนประถม   8   คน 
 ประถม   3
5    คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  รักการอ่าน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    2         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2