:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 2  ตำบล  หนองตูม

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองหญ้าข้าวนก

 ชื่อ :  นายชุมพล   คำจันทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 9665694
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 893757
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองหญ้าข้าวนก
 ตำบล  หนองตูม   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               11       คน
 ข้าราชการครู          9       คน
 พนักงานราชการ      
1       คน
 ครูอัตราจ้าง            
1       คน
 นักเรียนทั้งหมด  133  คน : ก่อนประถม  32     คน 
 ประถม 
 101   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      8       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองเมยสามัคคี

 ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป  มาลากอง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086 - 8681383
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870314
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :        -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเมย
 ตำบล  หนองตูม   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             9           คน
 ข้าราชการครู       8           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด   98   คน : ก่อนประถม  19  คน 
 ประถม 
 79   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :โรงเรียนอ่อนหวาน(ควบคุมการบริโภค
                      ขนมและน้ำอำดลม

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านแดงสว่าง
 ชื่อ :  นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-0701527
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044-844749
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
ตำบล  หนองตูม   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                24       คน
 ข้าราชการครู          24       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   394  คน : ก่อนประถม   42   คน 
 ประถม   
192  คน ม.ต้น 209  คน ม.ปลาย  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  โนนเสลาประสาทวิทย์(สาขาประชาสามัคคี)

 ชื่อ :  นายพนม   จันทองทิพย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 4703490
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 128556
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านประชาสามัคคี
ตำบล  หนองตูม   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               1        คน
 ข้าราชการครู          1       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด 6   คน : ก่อนประถม -   คน 
 ประถม   
6  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย - คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  โนนเสลาประสาทวิทย์

 ชื่อ :  นายพนม  จันทองทิพย์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081 - 4703490
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 128556
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนเสลา
 ตำบล  หนองตูม   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร          27             คน
 ข้าราชการครู    27             คน
 พนักงานราชการ    -           คน
 ครูอัตราจ้าง          -            คน

 นักเรียนทั้งหมด   241  คน : ก่อนประถม   36  คน 
 ประถม   
128  คน ม.ต้น 77  คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    15         เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2