:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 3  ตำบล  บ้านแก้ง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)

 ชื่อ :  นายสัมฤทธิ์   พงษ์จำนงค์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 5730286
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านแก้ง
 ตำบล บ้านแก้ง   อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           9        คน
 ข้าราชการครู     9        คน
 พนักงานราชการ   
-        คน
 ครูอัตราจ้าง         
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด 157  คน : ก่อนประถม 42  คน 
 ประถม  
115   คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :  ธนาคารความดี
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านลาด

 ชื่อ :  นายชวลิต   นาตรีชน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 8633408
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 128866-7
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านลาด
  ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                9       คน
 ข้าราชการครู          9       คน
 พนักงานราชการ       
-     คน
 ครูอัตราจ้าง             
-      คน
 นักเรียนทั้งหมด  144 คน : ก่อนประถม  40  คน 
 ประถม 
104  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย - คน
 โครงการดีเด่น :       -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    12         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาหัวแรด
 ชื่อ :  นายสมทรง   ข่าขันมะลี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : นายสมทรง ข่าขันมะลี 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  087-9481283
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  044-870321
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               3        คน
 ข้าราชการครู         3       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  65  คน : ก่อนประถม  19  คน 
 ประถม 
46  คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนหินแร่

 ชื่อ : นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-7218554
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-128830
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนหินแร่
 ตำบล  บ้านแก้ง   อำเภอ  ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร         6            คน
 ข้าราชการครู   6            คน
 พนักงานราชการ     
-      คน
 ครูอัตราจ้าง         
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด 61 คน : ก่อนประถม  17  คน 
 ประถม 
44   คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนเตาเหล็ก

 ชื่อ :   นายสมชัย ชุดไธสง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081-3603004
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870407-8
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนเตาเหล็ก
 ตำบล  บ้านแก้ง    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู      3           คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด 51  คน : ก่อนประถม  16  คน 
 ประถม 
35  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : พี่สอนน้อง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   5          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา

 ชื่อ :  นายพร้อมพล  แดงประพันธ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085 - 6828829
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870483
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกสะอาด
 ตำบล  บ้านแก้ง    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                9         คน
 ข้าราชการครู                  คน
 พนักงานราชการ      
-         คน
 ครูอัตราจ้าง            
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด   128  คน : ก่อนประถม  33   คน 
 ประถม  
95  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    3          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาหนองทุ่ม

 ชื่อ :  นายประพล  ดิเรกโภค
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 9665715
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870322
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาหนองทุ่ม
  ตำบล  บ้านแก้ง    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              6         คน
 ข้าราชการครู        6         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด    101  คน : ก่อนประถม   23   คน 
 ประถม  
78 คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     4        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองแซง

 ชื่อ :  นายอาณัติ ราชโสม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087-2624024
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 025302
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองแซง
 เลขที่ 84 หมู่ 4 ตำบล บ้านแก้ง  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร         10            คน
 ข้าราชการครู   10            คน
 พนักงานราชการ     -        คน
 ครูอัตราจ้าง           -        คน

 นักเรียนทั้งหมด  200  คน : ก่อนประถม  52  คน 
 ประถม  
148  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย - คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    20      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโป่งดินดำ

 ชื่อ :   
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870587
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโป่งดินดำ
 ตำบล บ้านแก้ง  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   22  คน : ก่อนประถม   คน 
 ประถม  1
 คน ม.ต้น  คน ม.ปลาย    คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    5         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

 ชื่อ :  นายอัครพล   เรียกจำรัส
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083- 3621199
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870542
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองดินดำ
 ตำบล บ้านแก้ง  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            15           คน
 ข้าราชการครู      13           คน
 พนักงานราชการ    1         คน
 ครูอัตราจ้าง          1         คน

 นักเรียนทั้งหมด  147  คน : ก่อนประถม  29  คน 
 ประถม 
79   คน ม.ต้น  39  คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น : ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   10          เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2