:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 4 ตำบล โคกสะอาด

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)

 ชื่อ :  นายสมจันทร์ พรบุญ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-9548061
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 881204
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโคกสะอาด
 ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             14          คน
 ข้าราชการครู       13          คน
 พนักงานราชการ     
1          คน
 ครูอัตราจ้าง            
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  140  คน : ก่อนประถม  25 คน 
 ประถม 
74  คน ม.ต้น 41   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       18      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดโคลน

 ชื่อ :  นายประชัน   เจริญสุข
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083-4145789
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870409
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ kudclone@hoymail'com 
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดโคลน
  ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110 
 บุคลากร              6         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด 81   คน : ก่อนประถม  22  คน 
 ประถม 
59  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น : ระดมทุนพัฒนาสถานศึกษา
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    14         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองไรไก่

 ชื่อ :  นายนิมิตร   ประตาทะยัง
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 3690136
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 881306
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             8          คน
 ข้าราชการครู       8          คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  72   คน : ก่อนประถม   17  คน 
 ประถม 5
5  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ฯ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    13         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดแดง

 ชื่อ : นายสุเนตร  พินิจลึก
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 084 - 9843215
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870481
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดแดง
  ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        3         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  30  คน : ก่อนประถม     คน 
 ประถม 
30  คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  โครงการสัมพันธ์กับชุมชน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    4         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสาวเอ้

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870488
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนสาวเอ้
  ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                2       คน
 ข้าราชการครู          2       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  46  คน : ก่อนประถม  7  คน 
 ประถม  
39  คน ม.ต้น   คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      2       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดจอก

 ชื่อ :  นายพิชัย   มานาดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  083 - 3837771
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044 - 870480
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดจอก
  ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             5          คน
 ข้าราชการครู       4          คน
 พนักงานราชการ   
1          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   62   คน : ก่อนประถม  17   คน 
 ประถม  4
 คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย   คน
 โครงการดีเด่น : เลี้ยงกบ,มัคนายกน้อย
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    12         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองปลา

 ชื่อ :  นายสุนันท์ มณีวรรณ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-9760010
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 881296
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองปลา
  ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             9          คน
 ข้าราชการครู       9         คน
 พนักงานราชการ    
         คน
 ครูอัตราจ้าง           
        คน
 นักเรียนทั้งหมด  137   คน : ก่อนประถม  32  คน 
 ประถม  
105  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย -   คน
 โครงการดีเด่น : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    18         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2