:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 5  ตำบล  หนองคอนไทย

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดหัวช้าง

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 780403
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดหัวช้าง
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            3           คน
 ข้าราชการครู      3           คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง        
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  43  คน : ก่อนประถม  9  คน 
 ประถม 
34  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     6        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองบัวพรม
 ชื่อ : 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 
 โทรศัพท์สถานศึกษา :     -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองบัวพรม
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              8         คน
 ข้าราชการครู        8         คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  104  คน : ก่อนประถม  22  คน 
 ประถม 
82  คน ม.ต้น   -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    18           เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  หนองเบนประภากร
 ชื่อ :  นายสุวิทย์ ผ่องพันธุ์งาม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081-7299868
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870401
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :           -
 e - mail ผู้อำนวยการ :         -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองเบน
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              5         คน
 ข้าราชการครู        5         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  62   คน : ก่อนประถม  21  คน 
 ประถม
 41   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    6         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองคอนไทย

 ชื่อ : นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081-9775524
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-822953
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               9        คน
 ข้าราชการครู         9       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  139   คน : ก่อนประถม  38  คน 
 ประถม  
101   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านมูลกระบือ

 ชื่อ :  นายจรูญ แข็งแอ 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  090-5824890
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านมูลกระบือ
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           8            คน
 ข้าราชการครู     8           คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด   93  คน : ก่อนประถม  21  คน 
 ประถม 
 72  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    15         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสีปลาด

 ชื่อ :  นายวีระวัฒน์ ลีปา 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   084-7898145
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสีปลาด
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             9          คน
 ข้าราชการครู       9         คน
 พนักงานราชการ    
-           คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  116  คน : ก่อนประถม  32  คน 
 ประถม 
84  คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      7       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนข่า

 ชื่อ : นายสุวิมล   สอนโกษา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  091 - 0057168
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870315
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านโนนข่า
  ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                3       คน
 ข้าราชการครู          3       คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  64  คน : ก่อนประถม  17  คน 
 ประถม  47
  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์        5     เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหัวหนอง

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   044 - 025003
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 -870402
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหัวหนอง
 ตำบล  หนองคอนไทย  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         5        คน
 พนักงานราชการ     -        คน
 ครูอัตราจ้าง           -        คน

 นักเรียนทั้งหมด   70  คน : ก่อนประถม  15  คน 
 ประถม 
  55   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดม
                      ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      3       เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2