:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 7  ตำบล  กุดยม

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเรือ

 ชื่อ :  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085-4565959
 โทรศัพท์สถานศึกษา :     -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเรือ
 ตำบล กุดยม    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             10          คน
 ข้าราชการครู       10          คน
 พนักงานราชการ     
-          คน
 ครูอัตราจ้าง           
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  152  คน : ก่อนประถม  30  คน 
 ประถม  
122  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     15        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโนนสาทร

 ชื่อ : นายรังสรรค์ เกิดมงคล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 086-8703886
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล กุดยม    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                4       คน
 ข้าราชการครู          4       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  52   คน : ก่อนประถม  11  คน 
 ประถม
  41  คน ม.ต้น -   คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

 ชื่อ :  นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085-7426845
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดยม
 ตำบล กุดยม    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            8         คน
 ข้าราชการครู      8         คน
 พนักงานราชการ    
        คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  71   คน : ก่อนประถม  23  คน 
 ประถม 
48 คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   4       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ม่วงราษฎร์สามัคคี

 ชื่อ :  นายอำพล สลับแก้ว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  080-7342387
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870410
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านม่วง
 ตำบล กุดยม    อำเภอ ภูเขียว    จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110 
 บุคลากร            4           คน
 ข้าราชการครู      3           คน
 พนักงานราชการ  
1           คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  29  คน : ก่อนประถม  7  คน 
 ประถม  
22   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ตัดผมนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์       6      เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2