:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 8  ตำบล  บ้านดอน,บ้านเพชร

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านฉนวน

 ชื่อ :  นายสุเทน   ฐานะ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :    087 - 9542425
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870406
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านฉนาน
 ตำบล  บ้านดอน  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           14            คน
 ข้าราชการครู      12           คน
 พนักงานราชการ    
1         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด  218  คน : ก่อนประถม  34  คน 
 ประถม 
143  คน ม.ต้น  41  คน ม.ปลาย   คน
 โครงการดีเด่น : อนุรักษ์ดนตรีอีสานพื้นเมือง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์  18           เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านห้างสูง

 ชื่อ :  นายจิรศักดิ์ วานนท์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081-0486766
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านห้างสูง
  ตำบล  บ้านดอน  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               6        คน
 ข้าราชการครู         6        คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   101  คน : ก่อนประถม   27  คน 
 ประถม  
74  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :      -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    10         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดหมากเห็บ
 ชื่อ :  นายชัยวาล แดนสีแก้ว
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-4754483
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   70  คน : ก่อนประถม   12   คน 
 ประถม  58
   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ฉิมพลีมา

 ชื่อ :  นางสุจิตรา   ระโหฐาน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081 - 9675094
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 878144
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองข่า
 ตำบล  บ้านดอน  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             8        คน
 ข้าราชการครู       6        คน
 พนักงานราชการ   1        คน
 ครูอัตราจ้าง         1        คน

 นักเรียนทั้งหมด   101  คน : ก่อนประถม       18      คน 
 ประถม   83    คน 
ม.ต้น       คน ม.ปลาย           คน
 โครงการดีเด่น : พัฒนาสมาธินักเรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      7       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดงเมย

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870407
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน : -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอน
 ตำบล  บ้านดอน  อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110 
 บุคลากร              3         คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ    
        คน
 ครูอัตราจ้าง           
        คน
 นักเรียนทั้งหมด  55  คน : ก่อนประถม  11  คน 
 ประถม 
 44  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :  การพัฒนาทักษะลูกเสือ - เนตรนารี
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนไก่เถื่อน

 ชื่อ : นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086-2469465
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870319 
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               5        คน
 ข้าราชการครู         5        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด  83  คน : ก่อนประถม  24  คน 
 ประถม  
59   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  เพชรราษฎร์บำรุง

 ชื่อ :  นายสมเกียรติ   มัททวีวงษ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084 - 5105209
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 878148
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเพชร
  ตำบล  บ้านเพชร   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             20          คน
 ข้าราชการครู       18          คน
 พนักงานราชการ     
1        คน
 ครูอัตราจ้าง           
1        คน
 นักเรียนทั้งหมด  341   คน : ก่อนประถม  69   คน 
 ประถม 
 272   คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : วิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     19        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  เพชรราษฎร์สามัคคี

 ชื่อ :  นายบุญทา  ผุดผาด
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  090-5984503
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 878155
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเพชรเหนือ
ตำบล  บ้านเพชร   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             9          คน
 ข้าราชการครู       9          คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  97  คน : ก่อนประถม  23  คน 
 ประถม  
74    คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย   -  คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองงูเหลือม

 ชื่อ :  นายสุพล พรมมานอก
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  084-8280024
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870405
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  www.school.obec.go.th/nongngoo/ 
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองงูเหลือม
 ตำบล  บ้านเพชร   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              5          คน
 ข้าราชการครู        5          คน
 พนักงานราชการ    
         คน
 ครูอัตราจ้าง          
         คน
 นักเรียนทั้งหมด  86  คน : ก่อนประถม  18 คน 
 ประถม  
68  คน ม.ต้น  -    คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     10       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านโป่งโพธิ์
 ชื่อ :  นายโยธิน เจริญสุข
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  082-1470199
 โทรศัพท์สถานศึกษา : 044-870314
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 เลขที่ - ตำบล      อำเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               4        คน
 ข้าราชการครู         4        คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   61      คน : ก่อนประถม   10   คน 
 ประถม  
51     คน ม.ต้น   คน ม.ปลาย - คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกุดขอนแก่น

 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044- 870109
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านกุดขอนแก่น
 ตำบล บ้านเพชร  อำเภอ  ภูเขียว  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู       2          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด   38      คน : ก่อนประถม    6     คน 
 ประถม   
32    คน ม.ต้น -     คน ม.ปลาย   -   คน
 โครงการดีเด่น :  -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     17        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านเมืองคง

 ชื่อ :  นายสมัย นูรอด
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 088-1029145
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044-878150
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านเมืองคง
ตำบล บ้านเพชร  อำเภอ  ภูเขียว  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             6          คน
 ข้าราชการครู       6          คน
 พนักงานราชการ  
-           คน
 ครูอัตราจ้าง        
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  112   คน : ก่อนประถม  29  คน 
 ประถม  
83  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : น้อมนำธรรมะชำระจิตใจ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     14        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองขาม
 ชื่อ :  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :   
 e - mail ผู้อำนวยการ :  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองขาม
 ตำบล บ้านเพชร  อำเภอ  ภูเขียว  จังหวัด  ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             4          คน
 ข้าราชการครู       4          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  57  คน : ก่อนประถม   16   คน 
 ประถม
  41   คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :เงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      13       เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2