:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 9  ตำบล  กวางโจน

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

 

 ชื่อ :  นายสมาน  เวียงปฏิ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-2498817
 โทรศัพท์สถานศึกษา :    -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านบัวพักเกวียน
 ตำบล  กวางโจน  อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ     รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร            13           คน
 ข้าราชการครู      10           คน
 พนักงานราชการ    
         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด  185  คน : ก่อนประถม  42  คน 
 ประถม
 143  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :เศรษฐกิจพอเพียง . ระบบดูแลนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    12         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านสวนอ้อย

 ชื่อ :  นางวรณี เลิศสรรศิริ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  081-3214406
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870276
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านสวนอ้อย
ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              2         คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง          
-         คน
 นักเรียนทั้งหมด  73   คน : ก่อนประถม  14   คน 
 ประถม  
59  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย -    คน
 โครงการดีเด่น : ส่งเสริมคุณธรรมชั้นนำ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     3        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองปอแดง

 ชื่อ :  นายโชคชัย สุขสนิท 
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089-6281562
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870479
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :  -
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองปอแดง
 ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             5          คน
 ข้าราชการครู       5          คน
 พนักงานราชการ   
-          คน
 ครูอัตราจ้าง         
-          คน
 นักเรียนทั้งหมด  72  คน : ก่อนประถม  14   คน 
 ประถม  5
8  คน ม.ต้น  -     คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น : โรงเรียนวิถีพุทธ
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   9      เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านกวางโจนโนนทอง

 ชื่อ :  นายจักรกฤษณ์  วิฆเนศรังสรรค์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   081-9554598
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870413
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :     -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน กวางโจน
ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร                 9       คน
 ข้าราชการครู                 คน
 พนักงานราชการ        
-       คน
 ครูอัตราจ้าง              
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  130   คน : ก่อนประถม   27   คน 
 ประถม 
103  คน ม.ต้น -  คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น :     -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์   5          เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  คุรุราษฎร์วิทยา

 ชื่อ :  นายชูชีพ   มุสันเทียะ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   087 - 6188103
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870414
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :       -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : -
 เตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           19            คน
 ข้าราชการครู      16           คน
 พนักงานราชการ    
2         คน
 ครูอัตราจ้าง          
1         คน
 นักเรียนทั้งหมด  332   คน : ก่อนประถม  58   คน 
 ประถม 
 202  คน ม.ต้น  72  คน ม.ปลาย -  คน
 โครงการดีเด่น :สนับสนุนเยาวชนสร้างสรรค์
                      ส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    18         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านดอนจำปา

 ชื่อ :  นายเลอสรรค์  กระจ่างกุล
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  087-4370777  081 - 9551778
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044-870412
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านดอนจำปา
 ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             9           คน
 ข้าราชการครู       9           คน
 พนักงานราชการ    
-            คน
 ครูอัตราจ้าง          
-            คน
 นักเรียนทั้งหมด  141   คน : ก่อนประถม  33  คน 
 ประถม  
108  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :   -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์      3       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองกุง

 ชื่อ :   นายวิจิตร  สร้อยทองดี
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.  3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :   089 - 4242463
 โทรศัพท์สถานศึกษา :   044 - 870411
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :     -
 e - mail ผู้อำนวยการ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองกุง 
 ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร           11            คน
 ข้าราชการครู     10            คน
 พนักงานราชการ   
          คน
 ครูอัตราจ้าง          
-           คน
 นักเรียนทั้งหมด  223  คน : ก่อนประถม  61  คน 
 ประถม 
 162  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :คุณธรรมชั้นนำและน้อมนำหลักเศรษฐกิจ
                      พอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    14         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านนาล้อม
 ชื่อ :  นายบุญเพิก   คุณประทุม
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  089 - 7207317
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 870168
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :      -
 e - mail ผู้อำนวยการ :    -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านนาล้อม
ตำบล  กวางโจน   อำเภอ ภูเขียว   จังหวัด ชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             2          คน
 ข้าราชการครู        2         คน
 พนักงานราชการ    
-         คน
 ครูอัตราจ้าง          
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   24      คน : ก่อนประถม   -   คน 
 ประถม 
 24  คน ม.ต้น  -  คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     3       เครื่อง

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2