:: ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาภูเขียว 10  ตำบล  ธาตุทอง

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองกุงใหม่

 ชื่อ :  นายสงวน เยี้ยมผา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ.
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  085-1480141
 โทรศัพท์สถานศึกษา :
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :
 e - mail ผู้อำนวยการ :
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้าน
 ตำบล ธาตุทอง   อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               16        คน
 ข้าราชการครู          16       คน
 พนักงานราชการ             คน
 ครูอัตราจ้าง                   คน

 นักเรียนทั้งหมด   300  คน : ก่อนประถม  49  คน 
 ประถม  
178  คน ม.ต้น  73  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์             เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :   บ้านฝายพญานาค
   ชื่อ :  นางวัลภา ม่วงเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 081-6001236
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 893463
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :        -
 e - mail ผู้อำนวยการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านฝายพญานาค
 ตำบล ธาตุทอง   อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร              9         คน
 ข้าราชการครู        9        คน
 พนักงานราชการ      
-       คน
 ครูอัตราจ้าง            
-       คน
 นักเรียนทั้งหมด  135  คน : ก่อนประถม  39  คน 
 ประถม 
96  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -   คน
 โครงการดีเด่น : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานปัจจัย
                       
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์     5        เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านตาดรินทอง

 ชื่อ :  นายธนากร   ศรีวิพัฒน์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 2
 โทรศัพท์ผู้บริหาร : 087-8792606
 โทรศัพท์สถานศึกษา : -
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน : - 
 e - mail ผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านตสดรินทอง
 เลขที่ -  หมู่ 6 ตำบล ธาตุทอง   อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร        4            คน
 ข้าราชการครู      4        คน
 พนักงานราชการ      
-      คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   67    คน : ก่อนประถม    21    คน 
 ประถม  
46   คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -    คน
 โครงการดีเด่น :คิด อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
                      หมัศจรรย์ DFI
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    17       เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านหนองคัน

 ชื่อ :  นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  095-6646878
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 130442
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :   -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านหนองคัน
 ตำบล ธาตุทอง   อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร               13        คน
 ข้าราชการครู         11        คน
 พนักงานราชการ       
1      คน
 ครูอัตราจ้าง             
1      คน
 นักเรียนทั้งหมด  220   คน : ก่อนประถม  47  คน 
 ประถม   
173  คน ม.ต้น  -   คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น :    -
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    8         เครื่อง
     
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน :  บ้านธาตุ

 ชื่อ :  นายชูชาติ บัวคำ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  อันดับ คศ. 3
 โทรศัพท์ผู้บริหาร :  086-2185915
 โทรศัพท์สถานศึกษา :  044 - 131554
 ชื่อเว็บไซต์โรงเรียน :    -
 e - mail ผู้อำนวยการ :  -
 ที่ตั้งโรงเรียน : บ้านาตุกลาง
 ตำบล ธาตุทอง   อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36110
 บุคลากร             18          คน
 ข้าราชการครู       18          คน
 พนักงานราชการ     
-        คน
 ครูอัตราจ้าง           
-        คน
 นักเรียนทั้งหมด   270   คน : ก่อนประถม  47  คน 
 ประถม 
144   คน ม.ต้น  79  คน ม.ปลาย  -  คน
 โครงการดีเด่น : ห้องสมุดดีเด่น
 ข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์    20         เครื่อง
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2