ติดต่อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 
 
 • โทร 0-4486,1930-2
 • โทรสาร 0-4486-1303
 • Operator  ต่อ  0
 • กลุ่มอำนวยการ  ต่อ  0 , 10 , 15
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ต่อ  13,15
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล   ต่อ  17 , 18
 • กลุ่มนโยบายและแผน  ต่อ  21
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ต่อ  22 , 23
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ต่อ  20
 • กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ต่อ  19
 • หน่วยตรวจสอบภายใน  ต่อ  25
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ต่อ  0
 
     

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2