โรงเรียนโคกม่วงศึกษา  จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโคกม่วงศึกษา  โดยมีท่าน ผอ.สุดารัตน์ ผ่านพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรม สั่งสอน และให้ความรู้มา เป็นประเพณีที่ดีงาม อันสืบทอดมาแต่โบราณกาล


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2