โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชนบ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสังข์     อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2