ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต" จำนวน 180 คน

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (6~.pdf)6~.pdf 258 kB2017-06-26 12:28


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2