เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จึงจัดงาน         “น้อมรำลึกพระคุณแม่” ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อส่งเสริมเยาวชนตระหนักในเรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

 

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2