เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จึงได้ดำเนินการจัด  กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ  เจตคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) ให้แก่ผู้เรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2