เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโคกม่วงศึกษาจึงจัดงาน“น้อมรำลึกพระคุณแม่” ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อส่งเสริมเยาวชนตระหนักในเรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิน ในวันที่ ๑สิงหาคม ๒๕๖๐       ณ หอประชุมโรงเรียนโคกม่วงศึกษาเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

 

 


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2