สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา ได้แก่ นิติกร จำนวน 1 อัตรา /เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา/ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(การเงินการบัญชี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,190 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-815222 หรือเว็บไซต์ www.chaiyaphumsc.com


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2