เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการป้องกันการทุจริตในองค์กร ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นางจิตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก และคณะ เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และนำไปจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตในแต่ละกลุ่มและจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป


 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2