เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ในกิจกรรมการพัฒนาองค์กร ได้จัดเวทีสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม และร่วมกันคิดวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มร่วมกัน โดยมี นายปรีชา ฐานวิเศษ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิเขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.คนใหม่ และช่วงบ่ายผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในองค์กรในฐานล่องแก่ง


 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2