เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยบ้านพักเด็กฯ ได้นำทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 101 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2