เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโึครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ โดยมี นายปรีชา ฐานวิเศษ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน และมีครูผู้ช่วย จำนวน 82 คน เข้ารับการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีความรู้ในส่วนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและจัดการเรียนการสอนต่อไป


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นายมนัส  เจียมภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2