เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภุูมิ เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวส่งมอบ บุคลากรในสังกัดที่ได้ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย คือ 1.นางมยุรา หิรัญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 2.นางสาวประพัฒน์ สีเนตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3


 

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2