วันนี้(12 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม,ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมประธานได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานต่อบุคลากรในสังกัด โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะได้รับการประเมินจาก คณะกรรมการ สพฐ. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2